Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації

         Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.

         Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником. Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

         Державній підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.

     Законодавчі акти, що регулюють порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації:

         Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється: загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження -Міністерством юстиції України; місцевої сфери розповсюдження —  структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Документи, що подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, має містити відомості про:

 1. Засновник (співзасновник) видання: (засновник — юридична особа наводить повне найменування згідно з документами, що підтверджують його цивільну дієздатність, громадянин України або іншої держави наводить паспорті дані, дані про громадянство, що підтверджується копією відповідних сторінок паспорту).   Статус видання: (вітчизняне, спільне)  
  • пов’язана  особа (особи) —  юридична  або  фізична  особа, яка здійснює  контроль  за  засновником  (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого  засобу  масової інформації, а також юридична  особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний   контроль.  У  разі  якщо  одним  із  співзасновників (співвласників)  друкованого  засобу  масової інформації є фізична особа,  пов’язаними  з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,  дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри  та  їхні  діти,  чоловіки  (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;
  • якщо  пов’язаною  особою є юридична особа, засновник наводить її  повне  найменування,  ідентифікаційний  код  юридичної  особи;
  • якщо  пов’язаною  особою  є  фізична особа, засновник наводить  прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків  (за  наявності). Для фізичних  осіб,  які  через свої релігійні переконання відмовилися від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків  та  повідомили  про  це  відповідний контролюючий орган, зазначаються  серія  та  номер  паспорта;   Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест)
 2. Назва (назви) видання
 3. Мова (и) видання:
  • змішаними мовами,
  • паралельними випусками (із зазначенням мов)
 4. Сфера розповсюдження:
  • регіональна (із зазначення областей на які буде поширюватися видання)
  • загальнодержавна
  • зарубіжна
 5. Категорії читачів
 6. Програмні цілі (основні принципи): стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання
 7. Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання
 8. Юридична адреса засновника: (кожного із співзасновників) та його (їх) банківські реквізити, номери засобів зв’язку : (юридична адреса, що наводиться у заяві, повинна співпадати з адресою юридичної особи, визначено у відповідних документах – статуті (положенні), виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо)
 9. Місцезнаходження редакції:
 10. Вид видання за цільовим призначенням:
  • загальнополітичне
  • з питань економіки і бізнесу
  • науково-популярне
  • літературно-художнє
  • релігійне і т.д.

      У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. Внести зміни до правоустановчих документів.

       Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою).

 1. Протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
 2. Установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін — фізична особа);
 3. Довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).

         Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

         Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

        При перереєстрації до зазначених документів додаються також:

 • угода між засновником і правонаступником (у зв’язку зі зміною засновника (співзасновників)
 • копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

         Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.

       За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію;
 • про відмову в державній реєстрації;
 • про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
 • про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

         У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

         Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці, якщо:

 • засновник (співзасновники) не подав(ли) до органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
 • між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
 • виникли обставини, за яких з незалежних від реєструвального органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструвального органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).

         Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструвальний орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.